Regulamin§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji prawa do nabycia nieruchomości prezentowanej na serwisie internetowym AukcjeMieszkan.pl.

§2 DEFINICJE

Terminy użyte wielką literą mają następujące znaczenie:

 • Fovis — Fovis spółką z o.o. z siedzibą w Markach (adres: ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326743, NIP: 125-152-61-77, REGON: 141793965, kapitał zakładowy: 30 000,00 złotych, zarejestrowana przez zarząd.
 • AukcjeMieszkan.pl — prowadzony przez Fovis w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są Aukcje oraz świadczone inne usługi związane z Aukcjami, utrzymywany przez Fovis w domenie aukcjemieszkan.pl.
 • Użytkownik — podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Fovis w ramach AukcjeMieszkan.pl na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Sprzedający — podmiot przedstawiający do sprzedaży Nieruchomość na Aukcji prowadzonej przez AukcjeMieszkan.pl.
 • Nieruchomość — własność lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lub spółdzielcze prawo do lokalu; poprzez nabycie/ sprzedaż Nieruchomości należy rozumieć odpowiednio nabycie/ sprzedaż jednego z powyższych praw do Nieruchomości.
 • Aukcja — określony w Regulaminie proces rezerwacji przez Użytkownika prawa do nabycia Nieruchomości prezentowanej na Aukcji w ramach AukcjeMieszkan.pl. Termin "Aukcja" używany w Regulaminie nie jest tożsamy z definicją aukcji oraz przetargu zawartą w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 • Konto — prowadzony dla Użytkownika przez Fovis pod unikatową nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach AukcjeMieszkan.pl.
 • Rejestracja — procedura zakładania Konta Użytkownika na AukcjeMieszkan.pl.
 • Umowa — umowa pomiędzy Fovis i Użytkownikiem o świadczenie usług w ramach AukcjeMieszkan.pl zgodnie z Regulaminem. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie zakończenia procesu Rejestracji Użytkownika, o którym mowa § 3.8 Regulaminu.
 • Regulamin — niniejszy Regulamin AukcjeMieszkan.pl.
 • Kredyt — jednostka rozliczeniowa AukcjeMieszkan.pl, która pozwala na dostęp do niektórych usług AukcjeMieszkan.
 • Kod jednorazowy — kod pozwalający na dostęp do niektórych usług oferowanych na AukcjeMieszkan.pl bez konieczności rejestrowania lub logowania.
 • Cena Ofertowa — cena Nieruchomości prezentowanej na Aukcji określona przez Sprzedającego. Cena Ofertowa jest ceną maksymalną Nieruchomości.
 • Cena Aktualna — cena, którą osiągnęła Nieruchomość prezentowana na Aukcji na skutek wykonywania Sprawdzeń Ceny przez Użytkowników w czasie trwania Aukcji. Użytkownik poznaje Cenę Aktualną wyłącznie poprzez Sprawdzenie Ceny. Cena Aktualna jest zawsze mniejsza od Ceny Ofertowej.
 • Sprawdzenie Ceny — czynność wykonywana przez Użytkownika w ramach udziału w Aukcji, która polega na sprawdzeniu przez danego Użytkownika Ceny Aktualnej Nieruchomości. W wyniku pojedynczego Sprawdzenia Ceny kolejno następuje:
  • obniżenie Ceny Aktualnej Nieruchomości prezentowanej na Aukcji o kwotę minimum 1 zł (słownie: jeden złoty).:
  • dany Użytkownik poznaje Cenę Aktualną Nieruchomości już po jej obniżeniu;
  • Użytkownik otrzymuje na bieżąco informację o zmianie Ceny Aktualnej przez 3 min
  • jeśli Użytkownik wybrał do sprawdzenia opcję "Użyj kredytu" liczba Kredytów posiadanych przez Użytkownika zmniejsza się o jeden.
 • Rezerwacja Aukcji — czynność wykonywana przez Użytkownika w ramach udziału w Aukcji dostępna tylko bezpośrednio po Sprawdzeniu Ceny, w wyniku której dla danego Użytkownika, po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Regulaminie, rezerwowane jest prawo do nabycia Nieruchomości prezentowanej na Aukcji po Cenie Aktualnej. Przed dokonaniem Rezerwacji Aukcji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy Przedwstępnej.
 • Rezerwujący Aukcję — Użytkownik, który dokonał Rezerwacji Aukcji.
 • Kaucja — kwota pieniężna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) wpłacana przez Użytkownika bezpośrednio po Rezerwacji Aukcji w celu potwierdzenia jego zamiaru nabycia Nieruchomości. Kaucja jest kaucją zwrotną i stanowi zabezpieczenie zawarcia przez Użytkownika Umowy Przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości, zgodnie z Regulaminem.
 • Otwarta Aukcja — Aukcja, w której aktualnie możliwe jest Sprawdzanie Ceny oraz Rezerwacja Aukcji.
 • Zarezerwowana Aukcja — Aukcja, w której aktualnie została zablokowana możliwość Sprawdzania Ceny oraz Rezerwacji Aukcji w wyniku uprzedniej Rezerwacji Aukcji przez innego Użytkownika.
 • Wznowiona Aukcja — Aukcja ponownie Otwarta po anulowaniu Rezerwacji Aukcji.
 • Zamknięta Aukcja — Aukcja, w wyniku której Sprzedający i Rezerwujący Aukcję zawarli Umowę Ostateczną sprzedaży Nieruchomości.
 • Cena Transakcyjna — cena określona wyłącznie dla Zamkniętej Aukcji; jest to cena po której Nieruchomość została już sprzedana.
 • Aukcja w Poczekalni — Aukcja prezentująca określoną Nieruchomość jeszcze przez Otwarciem Aukcji.
 • Platnosci.pl — serwis internetowy świadczący usługi w zakresie płatności internetowych; usługi w zakresie płatności internetowej mogą być świadczone także przez inne serwisy internetowe.
 • Umowa Przedwstępna — oznacza umowę przedwstępną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Nieruchomości, jak również umowę na podstawie której Użytkownik zobowiązuje się do nabycia Nieruchomości (umowa ta nie przenosi prawa do Nieruchomości na Użytkownika); Umowa Przedwstępna zawierana jest po dokonaniu Rezerwacji Aukcji pomiędzy Sprzedającym oraz Rezerwującym Aukcję. Do każdej Nieruchomości przyporządkowany jest wzór Umowy Przedwstępnej, który dostępny jest po wyborze linku „Sprawdź szczegóły” zamieszczonego przy każdej Aukcji. W wykonaniu Umowy Przedwstępnej strony powinny zawrzeć umowę, na podstawie której przeniesione zostanie prawo do Nieruchomości na Użytkownika („Umowa Ostateczna”).
 • Kodeks Cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
§3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG/ REJESTRACJA
 • Rejestracja oznacza, iż pomiędzy Fovis i Użytkownikiem została zawarta umowa o świadczeniu usług w ramach AukcjeMieszkan.pl, zgodnie z Regulaminem.
 • Przed Rejestracją wymagane jest zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie Regulaminu. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz zaakceptował Regulamin.
 • Użytkownikami mogą być:
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadają obywatelstwo polskie,oraz
  • osoby fizyczne będące cudzoziemcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2004, Nr 167, poz. 1758 — j.t.) uprawnieni do nabycia Nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zezwolenia.
 • Użytkownikami nie mogą być pracownicy, członkowie organów oraz udziałowcy Fovis, ani członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków.
 • Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
  • swojego imienia i nazwiska,
  • adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  • nazwy Użytkownika pod którą zamierza on występować w AukcjeMieszkan.pl (login) oraz hasła.
 • Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem lub powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 • Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych w formularzu rejestracyjnym.
 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres poczty elektronicznej (e-mail) zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Fovis, której przedmiotem są usługi świadczone przez Fovis w ramach AukcjeMieszkan.pl, zgodnie Regulaminem.
 • Fovis może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z AukcjeMieszkan.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym.
 • W wyniku prawidłowej Rejestracji Fovis tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy Użytkownika (login) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w AukcjeMieszkan.pl nazwy Użytkownika oraz hasła (logowanie).
 • Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na AukcjeMieszkan.pl. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Użytkownika (login). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 • Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • W terminie dziesięciu dni od zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zamieszczony jest na AukcjeMieszkan.pl.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli w terminie dziesięciu dniu od zawarcia Umowy rozpoczął on korzystanie z usług w ramach AukcjeMieszkan.pl poprzez nabycie Kredytów lub wpłatę Kaucji. W takiej sytuacji Fovis uznaje, że nabycie Kredytów lub też zapłata Kaucji przez Użytkownika, jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia usług w terminie dziesięciu dniu od zawarcia Umowy. Postanowienie to nie ogranicza prawa do rozwiązania Umowy zgodnie § 13 Regulaminu.
§5 USUWANIE/ BLOKOWANIE KONT UŻYTKOWNIKÓW
 • Fovis zastrzega sobie prawo do blokowania oraz usuwania Kont Użytkowników, którzy w rażący sposób naruszyli Regulamin.
 • Fovis poinformuje Użytkownika o zamiarze zablokowania Konta Użytkownika w terminie 3 dni, wraz ze wskazaniem przyczyny planowanego zablokowania Konta Użytkownika oraz wezwaniem do zaprzestania naruszeń. Fovis poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku zaprzestania naruszeń, Fovis niezwłocznie odblokuje Konto Użytkownika. W przypadku niezaprzestania naruszeń, Fovis uprawniony będzie do usunięcia Konta Użytkownika w terminie kolejnych 14 dni.
 • Fovis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego blokowania Konta Użytkowników, w przypadku gdy otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności. W przypadku uzyskania przez Fovis wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności, Fovis niezwłocznie poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Konta Użytkownika wysyłając informację na adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • Fovis zastrzega sobie prawo do usuwania Konta Użytkowników, którzy nie logowali się na AukcjeMieszkan.pl przez okres 12 miesięcy.
 • Fovis poinformuje Użytkownika o zamiarze usunięcia Konta Użytkownika w terminie 14 dni wraz ze wskazaniem przyczyny planowanego usunięcia (tj. nie logowanie się na AukcjeMieszkan.pl przez okres 12 miesięcy) oraz prośbą o wskazanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu pieniędzy za posiane przez Użytkownika Kredyty (niewykorzystane Kredyty). Fovis poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej (e-mail). Użytkownikowi przysługuje zwrot pieniędzy za posiadane Kredyty (niewykorzystane Kredyty). Zwrot dokonywany jest w dniu usunięcia Konta Użytkownika przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 • W przypadku usunięcia Konta Użytkownika, Fovis rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
§6 PRZEDMIOT AUKCJI
 • Przedmiotem Aukcji jest rezerwacja prawa do nabycia Nieruchomości prezentowanej na Aukcji w ramach AukcjeMieszkan.pl.
 • Nieruchomości prezentowane na Aukcjach w ramach AukcjeMieszkan.pl mogą być położone na terenie Rzeczpospolitej Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
§7 ZASADY PRZEBIEGU AUKCJI
 • Dane Aukcji, w szczególności dane dotyczące Nieruchomości oraz Cena Ofertowa, zamieszczone są na AukcjeMieszkan.pl (po wybraniu linku „Sprawdź szczegóły” zamieszczonego przy każdej Aukcji).
 • Aukcje otwierane są na czas określony wskazany przez Fovis (zwany Czasem Ważności Aukcji). Odmierzanie czasu pozostałego do końca danej Aukcji jest wstrzymywane w przypadku Rezerwacji danej Aukcji oraz wznawiane w przypadku Wznowienia tej Aukcji.
 • Jeżeli Aukcja nie zostanie Zamknięta przed upływem Czasu Ważności (tj. Nieruchomość nie zostanie nabyta przez żadnego Użytkownika), to taka Aukcja przestaje być Otwarta. Po upływie Czasu Ważności Aukcji nie jest możliwe Sprawdzenie Ceny Nieruchomości przez Użytkowników.
 • Użytkownicy biorą udział w Aukcjach poprzez Sprawdzanie Cen oraz ewentualnie Rezerwując Aukcje.
 • Sprawdzenie Cen jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników posiadających Kredyty lub Kody Jednorazowe
 • Sprawdzenie Ceny możliwe jest wyłącznie dla Aukcji Otwartej lub Wznowionej. Poprzez Sprawdzenie Ceny Użytkownik poznaje Cenę Aktualną Nieruchomości.
 • Każde Sprawdzenie Ceny obniża Cena Aktualną Nieruchomości wystawionej na Aukcji o minimum 1 zł (słownie: jeden złoty).[1]
 • Rezerwowanie prawa do nabycia Nieruchomości wystawionej na Aukcji możliwe jest wyłącznie w czasie Sprawdzenia Ceny tej Nieruchomości. Użytkownik rezerwuje prawo do nabycia Nieruchomości po Cenie Aktualnej w momencie Rezerwacji Aukcji.
 • Po otrzymaniu przez AukcjeMieszkan.pl od Platnosci.pl potwierdzenia wpłaty Kaucji zablokowana zostaje możliwość Sprawdzania Ceny oraz Rezerwacji Aukcji przez innych Użytkowników (Aukcja Zarezerwowana).
 • Użytkownik po autoryzacji wpłaty Kaucji (od tego momentu zwany Rezerwującym Aukcję) otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie dokonanej rezerwacji prawa do nabycia Nieruchomości. Niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia dokonanej rezerwacji (jednak nie później niż w terminie dwóch dni roboczych), Rezerwujący Aukcję otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o miejscu i terminie spotkania w celu podpisania Umowy Przedwstępnej.
 • W przypadku kiedy w tym samym czasie wpłaty Kaucji dokonał więcej niż jeden Użytkownik prawo do rezerwacji nabywa Użytkownik którego wpłata została autoryzowana jako pierwsza przez Platnosci.pl. Pozostali użytkownicy otrzymują zwrot kaucji za pośrednictwem Platnosci.pl
 • Termin do zawarcia Umowy Przedwstępnej wynosi 14 dni (słownie: czternaście) od momentu przesłania Użytkownikowi potwierdzenia dokonanej rezerwacji prawa do nabycia Nieruchomości. W przypadku niezawarcia Umowy Przedwstępnej we wskazanym terminie, Aukcja zostaje Wznowiona.
 • W przypadku określonym w § 7.12 Regulaminu, Fovis uprawniony jest do zatrzymania wpłaconej przez Rezerwującego Aukcję Kaucji, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli do zawarcia Umowy Przedwstępnej nie doszło na skutek okoliczności, za które Rezerwujący Aukcję nie ponosi odpowiedzialności, Kaucja podlega zwrotowi. Zwrot Kaucji wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia dokonania wpłaty Kaucji, dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Rezerwującego Aukcję w terminie 2 kolejnych dni roboczych. Jeżeli do zawarcia Umowy Przedwstępnej nie doszło na skutek okoliczności, za które Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność, Sprzedający zobowiązany jest zwróć Rezerwującemu Aukcję koszty związane z udziałem w danej Aukcji.
 • W przypadku zawarcia Umowy Przedwstępnej, Fovis zobowiązany jest do zwrotu Rezerwującemu Aukcję Kaucji. Zwrot Kaucji dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Rezerwującego Aukcję w terminie 2 dni roboczych.
 • Po zawarciu Umowy Ostatecznej pomiędzy Sprzedającym i Rezerwującym Aukcję dochodzi do Zamknięcie Aukcji. Od tego momentu dla danej Aukcji prezentowana jest Cena Transakcyjna.
§8 KREDYTY, KODY JEDNORAZOWE
 • Sprawdzenie Cen jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników posiadających Kredyty lub Kody jednorazowe
 • Każde Sprawdzenie Ceny obniża stan posiadania Kredytów Użytkownika o jeden albo wymaga użycia Kodu jednorazowego.
 • Użytkownik uzyskuje Kredyty:
  • poprzez nabycie jednego z dostępnych pakietów Kredytów,
  • wykorzystując kod promocyjny przesłany przez Fovis . Użytkownik może uzyskać Kod jednorazowy za pomocą wiadomości tekstowej (sms).
 • Tabela z cenami za poszczególne pakiety Kredytów zamieszczona jest na AukcjeMieszkan.pl po wybraniu zakładki „Kup Kredyty”.
 • Kody jednorazowe są dostępne za pomocą usługi oferowanej przez Dotpay.pl zgodnie z regulaminem: http://www.dotpay.pl/regulaminsms. Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play.
 • Kredyty pochodzące z kodów promocyjnych mogą być przypisane do konkretnego Sprzedającego. lub konkretnej Nieruchomości Takie Kredyty mogą zostać wykorzystane wyłącznie przy Sprawdzaniu Ceny Aukcji, na której prezentowane są Nieruchomości danego Sprzedającego lub danej Nieruchomości.
 • Płatność za nabywane Kredyty dokonywane są za pośrednictwem Platnosci.pl.
 • Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za nabyte Kredyty, z wyjątkiem sytuacji określonych w Regulaminie oraz, w których pozytywnie została rozpatrzona reklamacja Użytkownika. W przypadku zwrotu pieniędzy za nabyte Kredyty, kwota zwrotu powiększona jest o odsetki ustawowe liczone od dnia dokonania płatności, a zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Użytkownika w dniu rozpatrzona reklamacji.
 • Fovis na żądanie Użytkownika wystawi fakturę VAT za nabyte Kredyty.
§9 REKLAMACJE
 • Użytkownik może składać reklamacje dotyczące realizacji usług w ramach AukcjeMieszkan.pl oraz funkcjonowania serwisu.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinny być zgłoszone przez Użytkownika na piśmie w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia reklamowanego zdarzenia.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane Użytkownika: imię, nazwisko, nazwę Użytkownika (login), adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. W przypadku reklamacji dotyczących nabycia Kredytów lub wpłaty Kaucji Uczestnik powinno dodatkowo podać wybraną formę płatności.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Fovis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Fovis jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie późniejszym niż 14 dni liczonym od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. Na wniosek Użytkownika, Fovis może wysłać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty.
 • Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości kontaktu Użytkownika z Fovis izgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania serwisu winny dowolny sposób (np. telefonicznie).
§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FOVIS
 • Fovis nie jest obowiązany do sprawdzania danych podanych przez Użytkowników przy Rejestracji oraz informacji podawanych przez Sprzedających.
 • Fovis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub niepełne danych podanych przez Użytkowników przy Rejestracji.
 • Fovis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość i niepełność informacji podanych przez Sprzedających.
 • Odpowiedzialność Fovis nie jest wyłączona, w przypadku gdy Fovis wiedział o bezprawnym charakterze danych lub informacji, lub związanej z nimi działalności.
 • Odpowiedzialność Fovis nie jest wyłączona, w przypadku gdy Fovis otrzymał urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub informacji, lub związanej z nimi działalności, i niezwłocznie nie uniemożliwił dostęp do tych danych lub informacji.
 • Fovis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umów Przedwstępnych oraz Umów Ostatecznych przez Sprzedających oraz Użytkowników.
§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem danych osobowych jest Fovis.
 • Użytkownik dobrowolnie udostępnia dane osobowe w ramach procesu Rejestracji, niezbędne do korzystanie z usług w ramach AukcjeMieszkan.pl. Wymagane są wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem w ramach AukcjeMieszkan.pl.
 • Użytkownik w ramach procesu Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania wstrzymania przetwarzania danych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądania należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fovis.pl.
 • Fovis zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Fovis dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobą nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, uszkodzeniom lub zniszczeniem.
 • Kwestie nie uregulowane w Regulaminie reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
§12 ZMIANA REGULAMINU
 • Fovis zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiana w Regulaminie wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Fovis, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w AukcjeMieszkan.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian do Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 • Fovis zawiadamia Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail), wraz zpodaniem terminu wejścia wżycie tych zmian.
 • W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do odmowy akceptacji zmian do Regulaminu. Odmowy akceptacji zmian do Regulaminu Użytkownik dokonuje w terminie 7 dni od daty wskazanej przez Fovis jako daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy z Fovis ze skutkiem określonym § 13.1 Regulaminu. Brak odmowy akceptacji zmian do Regulaminu będzie traktowany jako akceptacja zmienionego Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2009 roku.
 • Regulamin jest dostępny w AukcjeMieszkan.pl oraz w siedzibie Fovis.
§13 ROZWIĄZANIE UMOWY
 • Użytkownik może w każdym czasie, bezpłatnie, bez wskazania przyczyny, rozwiązać umowę z Fovis poprzez przesłanie wiadomości email na adres biuro@aukcjemieszkan.pl zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
 • Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia przez Użytkownika zamiaru rozwiązania Umowy.
 • Z powodu rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Fovis uprawniony jest od rozwiązania z nim Umowy za siedmiodniowym wypowiedzeniem.
 • W przypadku usunięcia Konta Użytkownika, Fovis rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
 • Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Fovis, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w AukcjeMieszkan.pl bez uprzedniej zgody Fovis.
 • Użytkownikowi przysługuje zwrot pieniędzy za posiadane Kredyty (niewykorzystane Kredyty). Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Użytkownika w dniu rozwiązania przez niego umowy.
§14 WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

 • dostęp do sieci Internet,
 • do dostępu do witryn WWW — przeglądarka www,
 • przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript i ciasteczek (ang.cookies)
 • do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną — posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).
§15 DORĘCZENIA
 • Wszelkie zawiadomienia lub inna korespondencja powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 • Fovis dokonuje doręczeń na adres Użytkownika podany przy Rejestracji.
 • Użytkownik dokonuje doręczeń na podany adres: Fovis sp. z o.o.; ul. Kościuszki 43; 05-270 Marki; e-mail: biuro@aukcjemieszkan.pl
§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wsprawach nie uregulowanych wniniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fovis , której przedmiotem są usługi świadczone przez Fovis w ramach AukcjeMieszkan.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fovis w ramach AukcjeMieszkan.pl będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

[1] /Przykład: Cena Ofertowa Nieruchomości wynosi 100 złotych. Po pierwszym Sprawdzeniu Ceny, Cena Aktualna Nieruchomości wynosi 99 złotych; po drugim Sprawdzeniu Ceny, Cena Aktualna Nieruchomości obniżona zostanie o kolejny 1 złoty i wynosić będzie 98 złotych. Każde kolejne Sprawdzenie Ceny będzie obniżać Cenę Aktualną o kolejne 1 złotych. Wyłącznie Użytkownik dokonujący Sprawdzenia Ceny uzyskuje informację jaka jest w danym czasie Cena Aktualna Nieruchomości./


Wybrane aukcje


Wiadomość

Logowanie

Login

Hasło

Zapamiętaj hasło

Przypomnij hasło >
Zarejestruj się >
Rejestracja

Login

Adres e-mail

Hasło

Powtórz hasło

Imię

Nazwisko

Hasło promocji

Akceptuję regulamin

Sprawdź cenę

Masz zamiar sprawdzić cenę nieruchomości:

lub
Wprowadź kod jednorazowy:

Akceptuję regulamin


Nie masz kodu jednorazowego? Wyślij SMS o treści AMCENA.KOD na numer 74068. Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Właściciel serwisu: biuro@aukcjemieszkan.pl. Serwis SMS obsługuje Dotpay.pl — Regulamin. Koszt przesłania wiadomości 4,88 zł brutto (z VAT).


Zarejestrowani użytkownicy mają więcej możliwości sprawdzania ceny nieruchomości.
Zaloguj się lub zarejestruj.


Przypomnienie hasła

Wpisz zarejestrowany adres e-mail